Politických vězňů 1531/9
110 00 Praha – Nové Město


LÍPA 3/2015

Kompletní obsah ke stažení: LÍPA_03_2015

Mílí přátelé,
hlavním úkolem těch, kteří na podzimní volební Valné hromadě VNK budou zvoleni do čela našeho spolku, bude společně na svých bedrech nést jeho poslání do dalších let. Je třeba mít na paměti, že ho ponesou ve zcela nových, ještě nepříznivějších podmínkách, než dokonce byla tristní situace v oblasti národní kultury, se kterou se utkávali naši otcové zakladatelé již od počátku devadesátých let. Dvakrát do téže řeky se prostě nevstoupí.
Jaké praktické kroky nás tedy čekají?
Na základě Nového Občanského zákoníku musí být změna názvu našeho VNK provedena nejpozději k 1. 1. 2016. Valnou hromadu je potřeba uskutečnit před tímto termínem. Zápis do nového veřejného rejstříku spolků, vedeného
již místně příslušným soudem, provedlo samo Ministerstva vnitra ČR. Náš návrh na zápis (kromě vyplněného webového formuláře) musí být ale ze strany našeho zapsaného spolku podpořen několika dokumenty:
a) aktuálními stanovami VNK
b) zápisem z valné hromady VNK včetně podpisové (prezenční) listiny, ze kterého plyne rozhodnutí
o změně názvu spolku – zejména tu jde o koncovku právní formy, dále o volbě statutárního či jiného
orgánu a schválení aktuální verze stanov (zde se nevyžaduje notářské ověření podpisů)
c) souhlas osoby (statutára – v našem případě předsedy VNK) s tím, že bude zapsána do veřejného rejstříku,
a její čestné prohlášením o tom, že je svéprávná a není v úpadku, s notářsky ověřeným podpisem
d) průvodním dopisem
e) návrhem na zápis stanov VNK do rejstříkového soudu
f) souhlasem majitele nemovitosti, ve které má spolek sídlo, s úředně ověřenými podpisy (tento souhlas nesmí být starší než 3 měsíce), případně nájemní smlouvou mezi spolkem a vlastníkem nemovitosti.

Termín konání valné hromady VNK bude upřesněn a bude s ním seznámena včas celá členská základna. Rozhodne se zde nejen o personálních otázkách, ale v závislosti na tom i o podobě naší Lípy – zda bude i nadále literárním a kulturně-politickým časopisem jako dosud, nebo se stane opět jen pouhým zpravodajem VNK. A zda bude existovat náš časopis Lípa stále v tištěné podobě nebo bude dále utlumován, jak si naplánovalo současné vedení VNK, směřující časopis do jeho pouze internetové verze. Přitom paradoxně toto vedení dodnes nic pro existenci elektronické verze neučinilo. Dokonce díky neuhrazení faktur (přes urgence poskytovatele webových stránek) jsme o naše stránky přišli. Těším se, milí členové našeho zapsaného spolku, na setkání s vámi.

Jan Poláček, šéfredaktor časopisu Lípa

 

Z obsahu Lípy vybíráme:
Ivan Votava. 70 let od osvobození ČSR chrabrou americkou armádou
Jaroslava Dvořáková. Dvě světové války nestačí?
Süss a Goebbels. Prapor Evropy na stěžni říšské korouhve
Bureš s Kohoutem. Řachy syrovýho masa

LUBOMÍR BROŽEK. Já píši vám
IVAN FENCL. Zamřížované veršování
MILAN KOZELKA. Dobří holubi se vracejí
VĚRA KULIŠOVÁ. Letní intermezzo
VLADIMÍR PINTA. V tržním českém vichru
BOHUMÍR POSPÍŠIL. Prameny básní
JOSEF PRSKAVEC. Kamarád osud
JIŘÍ STANO. Nebudu sám
KAREL SÝS. Co dělat
MIROSLAV JOSEF TOMŠŮ. Podvečerní zamyšlení
VOLTAIRE. Citáty
JIŘÍ ŽÁČEK. Vlastenecká píseň k poctě velikánů

Kojzar se Sýsem. Kultura zneklidňuje
Jaroslav Čejka. Spisovatelé v aspiku
Čejka Sýsovi. Dodatek k dodatku
Miroslav Tejkl. Velké sněmování aneb Proč nevstoupí do stejné řeky
Alexej Mikulášek. Před pikolou, za pikolou, heč, hledej si mě!
Milan Blahynka. Pro nové národní probuzení
Petr Musílek. Utváření profesních elit
Petr Kadlec. Staša Fleischmannová. Vrstvami
Vacková se Zábranskou. Souvislosti
Milan Dubský. O Lípě nejen z jedné strany
Jiří Jírovec. Sto deset let Jiřího Voskovce
Ludvík Hess. Jediný syn básníka Václava Hraběte
Jan Paul. Defilé sochařské průměrnosti
Milan Kohout. Milí přátelé I.
Jiří Stano. Z galerie opomíjených klasiků 20. století. Václav Řezáč
Jan Poláček. Bohumír Pospíšil vs. Míla Hulínský
Jan Poláček. Ohnivá liška
Milan Kohout. Milí přátelé II.
Pozorovatelka. Hollywoodský film Dítě číslo 44 byl v Rusku zakázán
Jan Zeman. Polská verze o Katyni definitivně nepadla
Jan Kristek. Lež neuteče, má krátké nohy
Mezinárodní mírová iniciativa
Vážení čitatelia, vážená kultúrna verenost
UČS. Chceme na seznam!
Anketa týdeníku LUK Unie českých spisovatelů
Jiří Stano. Jazykem se dorozumívám