Politických vězňů 1531/9
110 00 Praha – Nové Město


O NÁS

Výbor národní kultury (VNK) je dobrovolné nestranické sdružení občanů vedených snahou o zachování kontinuity české národní kultury, o ochranu jejích opravdových hodnot a o zmírňování záporného vlivu tržních podmínek na rozvoj kulturního života v České republice.

VNK byl založen z podnětu desítek významných umělců, spisovatelů, teoretiků a kulturních pracovníků, kteří se v rámci široké ankety přimlouvali za vznik podobné organizace. Po zakládajícím shromáždění 3. prosince 1993 v pražském Mánesu a registraci Ministerstvem kultury ČR byla zahájena činnost sdružení se sídlem v Praze. Postupně pak byly založeny místní odbočky sdružení, dosud v Brně, Plzni, Českých Budějovicích a v Jablonci nad Nisou.

K cílům VNK patří důsledně posilovat vědomí celospolečenského významu a poslání kultury v nejširším slova smyslu; zdůrazňovat tradice a kontinuitu české kultury popularizováním jejich nejlepších hodnot; ozřejmovat problémy současného kulturního života a jejich příčiny plynoucí z liberálně tržních podmínek a z úzce resortně pojatého vztahu státu ke kultuře; varovat před vlivem amerikanizace, globální uniformizace, národnímu charakteru cizích forem kulturního vyžití a zábavy, před škodlivým působením kultu brutality, násilí a nevkusu a svými prostředky čelit úpadku tradiční a uznávané české kulturní vyspělosti.

K uplatnění svých záměrů v praxi publikuje VNK stanoviska k základním otázkám i k aktuálním problémům a událostem kulturního života, pořádá k nim tiskové ankety i veřejná diskusní fóra za široké účasti odborníků; vystupuje na ochranu památek, proti rušení kulturních zařízení a „zeštíhlování“ jejich sítě, proti omezené přístupnosti kulturních akcí pro sociálně slabší vrstvy; požaduje proporčně a kvalitativně regulační opatření v mediální legislativě, filmové distribuci, ediční politice, pořadatelské činnosti; poskytuje odborné informace a expertízy. K popularizaci hodnotné klasické i soudobé tvorby pořádá přednášky, literární večery, koncerty, filmová představení, výstavy výtvarného umění a umožňuje tím mj. bezplatně estetické zážitky nemajetným důchodcům a mládeži. Ke stimulování nové tvorby vypisuje příležitostně literární soutěže a vydává sbírky nové poezie. Spolupracuje s jinými organizacemi sledujícími podobné cíle. Podněcuje zakládání místních sdružení VNK a metodicky podporuje jejich činnost.

Důležitým nástrojem působení VNK je jeho čtvrtletník LÍPA, uznávaný, svým způsobem ojedinělý kulturně kritický časopis. Informuje o otázkách různých oborů kultury a umění, pořádá o nich pravidelné ankety, přináší původní i převzaté články, studie a recenze o událostech kulturního života. Publikuje ukázky z nové poezie. Jeho stálá rubrika, upozorňující s předstihem na významná výročí osobností a událostí z oblasti kultury, vědy i politiky, je ojedinělou příručkou pro potřebu škol, kulturních zařízení a tiskových redakcí.

Výbor národní kultury nemá iluze o možnosti radikálního řešení závažných problémů našeho kulturního života. Je však přesvědčen o možnostech jejich zmírnění. V úsilí o využití těchto možností spatřujeme poslání našeho sdružení a každý nový člen, každý sympatizant, odběratel našeho Zpravodaje, každý projev solidarity s naším snažením, jakákoliv jiná forma morální či materiální podpory posilují vědomí smysluplnosti našeho úsilí a stimulují k jeho stupňování.

Orgány a složky VNK jsou: valná hromada, předsednictvo a kontrolní komise.

Předsednictvo (statutární orgán) Výboru národní kultury, z.s. je pětičlenné a působí ve složení:

Jan Kristek
předseda
Tomáš Douda
místopředseda
Jan Poláček
šéfredaktor
Petr Burda
tajemník
Jan Korál
hospodář