Pozvánka na Valnou hromadu Výboru národní kultury – 20.4.2019 – 10:00 Praha

Vážení příznivci české a slovanské kultury, rádi bychom vás pozvali na valnou hromadu našeho spolku, která bude mimořádně důležitá. Budeme totiž rozhodovat o tom, zdali zůstaneme i nadále významným činitelem v oblasti šíření naší opravdové a svobodné národní kultury a nebo zda nás čeká úpadek a zánik.

Naší hlavní činností je v současné době vydávání kulturně-politického čtvrtletníku Lípa. Jedná se o jednu z velmi mála tištěných publikací, ve které mohou čtenáři nalézt jak kulturně politické texty, tak i ukázky z básnických či literárních děl našich, především současných, autorů. Několik let byl náš spolek, stejně jako několik dalších, zčásti finančně podporován z fondu České nadace 2000. Avšak kvůli svým finančním potížím tato nadace pozastavila svou podporu. Hrozí nám tedy, že budeme muset naši vydavatelskou a kulturní činnost omezit. Trpíme též postupným úbytkem našich členů, protože většina z nich dosáhla již vysokého věku a nemůže se aktivně podílet na kulturní činnosti.

Jsme přesvědčeni, že náš kulturní a vydavatelský projekt může být, velmi významným příspěvkem v nutném národním obrození, bez kterého si jako samostatný národ těžko v budoucnu udržíme vlastní svébytnost a kulturu. Zájemcům o spolupráci v kulturně osvětové činnosti, která není řízená z EU, USA, či odkudkoliv jinud, ale kterou tvoříme my sami a naši místní umělci, můžeme nabídnout zázemí již více než dvě desetiletí fungujícího společenství. Máme mezi sebou mnoho tvůrčích a vzdělaných osobností, které mohou předat své bohaté zkušenosti mladším generacím a pomoci jim udržet naši společnou národní a historickou paměť.

Valná hromada, kterou pořádáme jednou ročně, je příležitostí, jak se setkat s větším množstvím našich členů, seznámit se detailněji s naší činností a prodiskutovat možnosti naší společné práce na zkulturnění našeho národa. V současné době, kdy je kultura samostatných národů cíleně likvidována, je spolupráce vlastenecky myslících a cítících občanů nevyhnutelnou nutností.

O časopisu Lípa si můžete přečíst zde a naleznete tam též starší čísla ke stažení: http://www.vybornarodnikultury.cz/casopis-lipa/

O Výboru národní kultury si můžete přečíst zde: http://www.vybornarodnikultury.cz/o-nas/

 

Budeme se na vás těšit.

Předsednictvo Výboru národní kultury.

 

 

Pozvánka

na Valnou hromadu Výboru národní kultury z. s.

v sobotu dne 20. dubna 2019, v 10:00 h

v Praze 1, Politických vězňů 1531/9, 2. patro, číslo místnosti 116

 

Pořad jednání schůze:

 

  1. Prezence, kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, zahájení.
  2. Výroční zpráva o činnosti VNK za rok 2018.
  3. Zpráva o hospodaření VNK za rok 2018 (vč. účetní závěrky).
  4. Zpráva kontrolní komise VNK za rok 2018.
  5. Projednání úsporných opatření při provozu VNK a jejich schvalování
  6. Volba členů předsednictva VNK – Dle čl. IX stanov je předsednictvo voleno na 3 roky. Poslední volba proběhla 15.12.2016.
  7. Další činnost VNK – rozšiřování činnosti v budoucnosti.
  8. Závěr, poděkování za účast.

Upozornění: V případě nepřítomnosti dostatečného počtu členů na řádné valné hromadě, může se konat o 30 minut později náhradní valná hromada se stejným programem za účasti minimálně 4 členů.

V Praze dne 26. února 2019

 

Jan Kristek

předseda předsednictva