Politických vězňů 1531/9
110 00 Praha – Nové Město


PŘIHLÁŠKA

Za člena Výboru národní kultury, z.s. může být přijat na základě dobrovolného rozhodnutí občan, který je starší 18 let, ztotožňuje se s ideovým programem a Stanovami VNK. Právo přijímat nové členy má statutární orgán na základě podané písemné přihlášky uchazeče o členství.

Se členstvím ve Výboru národní kultury, z.s. je neslučitelná podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačování práv a svobod nebo jiná činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s mezinárodními dokumenty o lidských a občanských právech.

Členství ve Výboru národní kultury z.s. stojí 100 Kč/rok a přihlášku můžete zaslat na naši poštovní adresu nebo nascanovat (vyfotit) a poslat na email info@vybornarodnikultury.cz

Předplatné čtvrtletníku Lípa je pro rok 2019 360 Kč/rok včetně poštovného

Platby probíhají na účet:  1930736369 / 0800

Pokud chcete objednat pouze časopis Lípa, ať už předplatné nebo starší čísla, napište nám na  email info@vybornarodnikultury.cz. 

 

Členská přihláška VNK

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Výbor národní kultury, z.s. (VNK), zpracovává osobní údaje svých členů a předplatitelů čtvrtletníku Lípa – fyzických osob (jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, datum podání přihlášky resp. vzniku členství, údaj o platbě členských příspěvků resp. předplatného Lípy) a případně kontaktní údaje (telefon/mobil, e-mail, bankovní spojení, atd.) pouze za účelem evidence, zasílání materiálů vážících se k cíli činnosti spolku (posilování vědomí celospolečenského významu kultury v nejširším smyslu, zdůrazňování tradice české kultury a posilování její hodnoty, ozřejmování problémů současného kulturního života a jejich příčin, varování před následky globalizace, před škodlivým působením kultu brutality, násilí a nevkusu), a dále ke komunikaci s členy tak, jak vyplývá ze stanov spolku (pozvánka na valnou hromadu apod.). Osobní údaje výše zmíněných fyzických osob spolek nepředává žádnému externímu zpracovateli osobních údajů (vyjma orgánů státní moci v případech stanovených zákonem).

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek či stížností kontaktujte předsedu
předsednictva VNK: Jan Kristek,
kontaktní e-mail: info@vybornarodnikultury.cz; kontaktní adresa VNK:
Politických vězňů 1531/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město.