Politických vězňů 1531/9
110 00 Praha – Nové Město


STANOVY

S T A N O V Y  S P O L K U   Výbor národní kultury, z. s.

(upravené podle ustanovení § 3041 a 3042 zák. č. 89/2012 Sb.)

Preambule

Výbor národní kultury, občanské sdružení (IČO: 638 32 461, se sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 1531/9) bylo založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. a vzniklo 26. srpna 1993 registrací Ministerstvem vnitra ČR reg. č.: VS/1-21726/93-R.

V souladu se zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 304/2013 Sb. přechází na novou zákonnou úpravu při zachování ve smyslu ustanovení § 3045 odst. 1 a 2 zák. č. 89/2012 Sb. právní kontinuity. Spolek Výbor národní kultury je od 1. 1. 2014 zapsán u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 5299.

Čl. I. Úvodní ustanovení

(1) Spolek Výbor národní kultury, z. s. (dále jen Spolek) se sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 1531/9 je samosprávným a dobrovolným spolkem členů, kteří mají zájem se aktivně podílet na důsledném posilování vědomí celospolečenského významu kultury v nejširším smyslu, zdůrazňování tradice české kultury a posilování její hodnoty, ozřejmování problémů současného kulturního života a jejich příčin, varování před následky globalizace, před škodlivým působením kultu brutality, násilí a nevkusu.

(2) Spolek přispívá v souladu s uváděnou vlastní činností k dosahování obecného blaha, dbá, aby na rozhodování spolku měli podstatný vliv pouze bezúhonné osoby, nabytý majetek je výlučně z poctivých zdrojů a spolek hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

Čl. II. Členství

(1) Členem Spolku se může stát každá fyzická a právnická osoba, která má zájem aktivně se podílet na naplňování cílů Spolku, a to na základě svého přistoupení za člena spolku. Fyzická osoba musí být starší 18 let. Členství vzniká dnem přijetím za člena, o kterém rozhoduje statutární orgán na základě podané písemné přihlášky uchazeče o členství. Pro přijetí člena je potřeba souhlas většiny členů statutárního orgánu. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení nebo e- mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Při změně údajů uvedených v přihlášce je povinen do 15 dnů uvědomit statutární orgán za účelem provedení změny v seznamu členů.

(2) Člen Spolku má práva a povinnosti v plném rozsahu, právo podílet se na řízení Spolku, zejména je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní, aktivní a pasivní volební právo, právo na informace o činnosti spolku, právo na přístup k dokumentům vzniklým činností Spolku a jeho orgánů, právo podávat podněty, návrhy, stížnosti a připomínky orgánům Spolku a obdržet odpověď na svá podání. Člen Spolku má povinnost podle svých možností aktivní účasti na činnosti spolku, povinnost jednat v souladu s platnými právními předpisy, stanovami Spolku a rozhodnutími orgánů Spolku, povinnost svědomitě vykonávat volené funkce v orgánech Spolku, povinnost platit včas členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou do 30.6. běžného roku a další povinnosti podle jednotlivých ustanovení těchto stanov.

(3) Člen pobočného spolku je zároveň členem Spolku. Členství ve Spolku není podmíněno účastenstvím v pobočném spolku.

(4) Členství ve Spolku zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím, prohlášením za mrtvého nebo zánikem právnické osoby, zánikem Spolku, rozhodnutím valné hromady o přeměně na jinou právní formu. Členství zaniká také v roce následujícím po roce, v němž člen nezaplatil členský příspěvek, ač k tomu byl Spolkem vyzván a upozorněn na možný následek.

(5) Členství ve Spolku je:

a) řádné,
b) čestné.

(6) Řádný člen je vybaven veškerými právy a povinnostmi člena Spolku.

(7) Na základě rozhodnutí předsednictva se uděluje význačným osobám čestné členství. Čestný člen má právo účasti na valné hromadě, činnosti spolku a pobočného spolku, bez hlasovacích práv, aktivního a pasivního volebního práva a rovněž bez povinností daných stanovami.

Čl. III. Činnost spolku

(1) Hlavní činností Spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplnění byl Spolek založen. Tato činnost je zaměřena zejména na:

 • zaujímání a publikování stanovisek k zásadním otázkám i aktuálním problémům a událostem kulturního života v ČR;
 • pořádání anket a veřejných diskusí;
 • vystupování na ochranu památek, proti rušení kulturních zařízení a uměleckých institucí, proti omezování jejich sítě a jejich nedostatečné dotaci;
 • navrhování opatření na ochranu kvalitativní úrovně kulturního života a v zájmu přístupnosti všech sociálních vrstev obyvatelstva ke kulturním produktům;
 • poskytování expertiz a vyjadřování se k návrhům legislativních opatření, rozpočtovým opatřením v oblasti kultury;
 • vyhlašování literárních soutěží a vydávání publikací, sbírek nové básnické tvorby;
 • spolupráci s jinými organizacemi a hnutími sledující podobné cíle;
 • pořádání literárních a hudebních pořadů, přednášek a besed, filmových představení, výstav, včetně poskytování bezplatných kulturních zážitků méně majetným občanům, důchodcům a mládeži;
 • vydávání v souladu s příslušnými právními předpisy periodických publikací, obsahujících informace o otázkách a událostech kultury a umění, recenze, ankety, kalendáře významných výročí z oblasti vědy, kultury, historie.
 • podpora akcí, organizací, hnutí a skupin lidí působících v zájmu pracujících, slovanské vzájemnosti, ve prospěch míru, emancipace a všestranného rozvoje sociálně slabých vrstev obyvatelstva, dětí a mládeže, žen a seniorů.
 • podpora poznávání, propagace, obhajoby a prosazování českých národních zájmů, šíření a rozvoje pokrokových tradic, jazyka, kultury a vzdělanosti českého národa a skutečné demokracie v jeho životě, a rozvoj duchovních hodnot.

(2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost, která slouží k podpoře hlavní činnosti a hospodárnému využití spolkového majetku. Jedná se o předmět podnikání, kterým je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zák. č. 455/1991 Sb. v níže uvedených oborech:

 • zprostředkování obchodu a služeb;
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 • reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
 • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti;
 • provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních zábav, výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
 • výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

Čl. IV. Pobočný spolek

(1) Spolek pro naplnění své činnosti zřizuje pobočné spolky, které jsou zaměřeny na výkon specifické činnosti Spolku anebo jsou s určenou teritoriální působností. V názvu pobočného spolku musí být vždy uvedeno z názvu Spolku „Výbor národní kultury“, s dodatkem odděleným pomlčkou je vyjádření vlastnosti pobočného spolku.

(2) Pobočný spolek je zřízen rozhodnutím valné hromady na základě doporučení předsednictva Spolku a vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

(3) Náplní činnosti pobočného spolku je:

 • uplatnění forem činnosti podle čl. III. stanov podle místních podmínek a účelnosti;
 • informování předsednictva a případně dalších pobočných spolků o svých akčních a dramaturgických plánech a výsledcích činnosti;
 • přispívání náměty a připomínkami ke tvorbě spolkových dokumentů, včetně iniciativy a připomínek ke kterékoliv oblasti činnosti Spolku.

(4) Pobočný spolek je oprávněn vydávat periodika a publikace.

(5) Pobočný spolek je oprávněn hospodařit a jednat v rozsahu činnosti podle čl. III. těchto stanov samostatně. Při své činnosti je vázán rozhodnutími nejvyššího a statutárního orgánu Spolku, které má za povinnost naplňovat.

(6) Pobočný spolek po svém vzniku ručí v plném rozsahu za dluhy vzniklé v souvislosti s vlastní činností.

(7) Pobočný spolek vede vlastní účetnictví, které předkládá ke schválení předsednictvu.

(8) Smlouvy a výdaje překračující charakter běžné činnosti schvaluje a podepisuje předseda pobočného spolku, pověřený funkcionář předsednictva a předseda kontrolní komise.

(9) V čele pobočného spolku je předseda pobočného spolku, zvolený na jednání pobočného spolku, který je schválen valnou hromadou Spolku, a to na dobu tří let. Předseda pobočného spolku je oprávněn zúčastnit se jednání předsednictva s hlasem poradním.

(10) Výbor národní kultury zřizuje pobočné spolky

 • Výbor národní kultury – Brno, se sídlem v Brně.

Čl. V. Sekce

K naplnění účelu činnosti Spolku předsednictvo zřizuje pro jednotlivé činnosti sekce. Sekce nemá právní subjektivitu. V čele sekce je předsednictvem jmenovaný vedoucí sekce. Sekce je povinna řídit se v plném rozsahu Stanovami a pokyny a nařízeními předsednictva.

Čl. VI. Vydavatelská činnost

(1) Spolek a pobočné spolky mají k naplnění předmětu činnosti podle čl. III. stanov právo vydávat periodika a publikace.

(2) Vydavatelskou činnost řídí v plném rozsahu šéfredaktor, který je přímo zvolen na valné hromadě Spolku členem předsednictva, a to na dobu tří let.

(3) Poradním orgánem šéfredaktora je redakční rada, která je jmenovaná a odvolávána šéfredaktorem. Redakční rada je sestavena z členů Spolku a dalších významných osob v oblasti kultury a publicistiky.

(4) Šéfredaktor je odpovědný valné hromadě Spolku a předsednictvu za dodržování schváleného rozpočtu a naplnění ideově politických cílů Spolku.

Čl. VII. Orgány spolku

Orgány Spolku tvoří valná hromada, předsednictvo a kontrolní komise.

Čl. VIII. Valná hromada

(1) Valná hromada

je nejvyšším orgánem Spolku. K výhradním oprávněním valné hromady patří:

a) schvalování stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí předsednictva nebo předsedy

b) přímá volba funkcionářů předsednictva a volba členů kontrolní komise a řešení sporů mezi nimi, odvolání funkcionářů předsednictva nebo členů kontrolní komise, doplňovací volba funkcionářů předsednictva nebo kontrolní komise, jejichž mandát v průběhu funkčního období zanikl, a to na zbytek funkčního období,

c) schválení volby předsedy pobočného spolku,

d) rozhodování o zrušení, sloučení nebo rozdělení Spolku,

e) rozhodování o zřízení pobočných spolků;

f) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy. g) určit hlavní zaměření činnosti Spolku;

h) stanovit výši členských příspěvků;

i) přezkoumávat rozhodnutí předsednictva o vyloučení člena;

j) schválit roční účetní závěrku a výroční zprávu spolku.

(2) Valnou hromadu svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka, případně z podnětu 1/3 členů spolku nebo kontrolní komise. Není-li svolána valná hromada statutárním orgánem spolku do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal svolat zasedání valné hromady sám.

(3) Zasedání valné hromady se svolává na základě pozvánky, ze které musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání, nejméně třicet dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat upozornění, že v případě nepřítomnosti dostatečného počtu členů na řádné valné hromadě, může se konat o 30 minut později náhradní valná hromada se stejným programem za účasti minimálně 4 členů. Pozvánka se zasílá písemně prostřednictvím kontaktních údajů vedených v seznamu členů, zejména prostřednictvím e-mailu.

(4) Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů Spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, přičemž každý člen má jeden hlas, člen

může být na valné hromadě zastoupen jiným členem na základě plné moci. Pokud se valná hromada nesejde v nadpolovičním počtu členů, který je schopen usnášet se, koná se 30 minut po plánovaném začátku zasedání řádné valné hromady náhradní valná hromada se stejným programem, která je schopná usnášení se za přítomnosti minimálně 4 členů Spolku. Změna stanov vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny všech členů Spolku.

(5) Stanovy umožňují i rozhodování mimo valnou hromadu. Předsednictvo, jako svolatel valné hromady, zašle návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu členů spolku. Člen je povinen do patnácti dnů od doručení, které potvrdí odesílateli, zaslat písemně své rozhodnutí. V případě, že nedoručí-li ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí. V případě rozhodování mimo valnou hromadu platí, že se většina počítá z celkového počtu hlasů všech členů. V případě rozhodování o výhradních oprávněních valné hromady podle odst. 1 tohoto článku je vyžadován ověřený podpis člena.

(6) Způsob rozhodování podle odst. 5 tohoto článku je umožněn i v případě konání řádné, nebo mimořádné valné hromady ve výjimečných případech, kdy se člen ze závažných důvodů omlouvá z účasti na konání této valné hromady. Jsou-li součástí pozvánky podle odst. 3 tohoto článku materiály, které budou projednávány a schvalovány na valné hromady, je tento člen oprávněn do patnácti dnů od doručení, které potvrdí odesílateli, zaslat písemně své rozhodnutí k předloženým materiálům. Na věci předem nepředložené se uváděný způsob hlasování nevztahuje.

Čl. IX. Předsednictvo

(1) Předsednictvo je kolektivní statutární orgán Spolku. Spravuje majetek Spolku, řídí jeho činnost a zastupuje spolek navenek.

(2) Předsednictvo tvoří 5 funkcionářů, jimiž jsou předseda, místopředseda, šéfredaktor, tajemník a hospodář, kteří jsou přímo voleni valnou hromadou na dobu tří let. Volba jednotlivých funkcionářů je veřejná, pokud některý člen Spolku neuplatní požadavek na volbu tajnou. Opětovné zvolení za funkcionáře předsednictva je možné.

(3) Předsednictvo je schopné usnášení za přítomnosti nebo jiné účasti většiny funkcionářů předsednictva. Jinou účastí se rozumí jednorázová plná moc vystavená nepřítomným funkcionářem na jiného funkcionáře předsednictva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(4) Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady. Zejména vykonává působnost valné hromady v době mezi jejími zasedáními, schvaluje rozpočet, rozhoduje o přijímání členů a jejich vyloučení. Uskutečňuje usnesení valné hromady. Předsednictvo vyřizuje průběžně záležitosti Spolku a při řízení Spolku rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování valné hromady.

(5) Předsednictvo v případě zrušení členství písemně vyrozumí člena o vyškrtnutí z členské evidence.

(6) Předsednictvo podle potřeby je oprávněno zřizovat za účelem naplnění cílů a předmětu činnosti sekce. Předsednictvo navrhuje valné hromadě ustavení pobočného spolku.

(7) Jménem Spolku vystupuje na veřejnosti předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, případně pověřený funkcionář předsednictva, kteří jsou oprávněni jednat. Uzavírat smluvní ujednání, jednat ve věci hospodářských záležitostí, případně činit jménem spolku jednotlivé právní úkony je oprávněn předseda a další funkcionář předsednictva, případně minimálně dva funkcionáři předsednictva.

Předseda jedná za předsednictvo vůči třetím osobám, svolává a řídí zasedání valné hromady a předsednictva, předkládá valné hromadě ke schválení výroční zprávu o činnosti Spolku.

Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, vede seznam členů Spolku a plateb členských příspěvků, provádí ve lhůtě 30 dnů zápisy, změny a výmazy ze seznamu členů a pořizuje výpisy ze seznamu členů členovi, který o výpis požádá, v případě zemřelého člena jeho pozůstalým nebo dědicům. Zodpovídá za zaslání výzvy členovi, který nezaplatil v určené lhůtě členský příspěvek, s určením přiměřené lhůty aby tak učinil dodatečně, a to s upozorněním na možný následek, jímž je zánik členství, pokud tak neučiní.

Šéfredaktor odpovídá za vydavatelskou činnost Spolku podle čl. VI. stanov.

Tajemník zodpovídá za spisovou službu Spolku, pořizuje zápisy ze zasedání předsednictva a valné hromady, rozesílá je e-mailem členům Spolku, kteří o to projeví zájem, zajišťuje uložení a archivaci dokumentů vzniklých činností Spolku, včetně evidence došlé a odeslané listinné a e-mailové pošty. Zpracovává podklady pro zápis změn ve spolkovém rejstříku.

Hospodář hospodaří s finančními prostředky Spolku na běžném účtu a s hotovostí v pokladně podle platných finančních předpisů, usnesení valné hromady a předsednictva, předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku Spolku, měsíčně podává hlášení místopředsedovi o platbě členských příspěvků a šéfredaktorovi o platbě předplatného na vydavatelskou činnost Spolku.

(8) V případě zániku mandátu předsedy, přecházejí jeho pravomoci, zejména svolávat předsednictvo a valnou hromadu na místopředsedu. Zanikne-li mandát předsedovi i místopředsedovi, přecházejí jejich pravomoci, zejména svolávat předsednictvo a valnou hromadu na šéfredaktora. Zanikne-li mandát předsedovi, místopředsedovi i šéfredaktorovi, jsou tajemník nebo hospodář oprávněni svolat valnou hromadu. Valná hromada zvolí funkcionáře na uprázdněné funkce na zbytek funkčního období.

(9) Předsednictvo je povinno poskytovat informace členům Spolku na valné hromadě o otázkách hospodaření spolku. Účetní uzávěrka musí být předložena ke schválení valné hromady do každého 31. března roku následujícího po ukončení předchozího roku.

(10) Předsednictvo má oprávnění projednat vstup do Svazu spolků, za podmínky dodatečného schválení valnou hromadou.

(11) Předsednictvo vede seznam členů a čestných členů Spolku. Seznam členů je neveřejný, je zpřístupněn pouze pro členy Spolku, a to ve formě, která je určena místopředsedou Spolku. Člen uděluje Spolku dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v členské přihlášce, a to na celou dobu trvajícího členství, a na dobu jednoho roku od zániku členství.

Čl. X. Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je tříčlenná, kterou volí a odvolává valná hromada. Na prvním zasedání kontrolní komise po jejím zvolení valnou hromadou je zvolen předseda kontrolní komise.

(2) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek, pobočný spolek a sekce činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. O zjištěných nedostatcích s návrhem na nápravu stavu kontrolní komise bezodkladně informuje předsednictvo.

(3) V případě nečinnosti předsednictva, nebo týká-li se věc předsednictva samotného, je kontrolní komise oprávněna svolat mimořádnou valnou hromadu v nejbližším možném termínu.

(4) V rozsahu působnosti kontrolní komise může jím pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od dalších členů orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Člen kontrolní komise je oprávněn zúčastnit se veškerých jednání předsednictva, pobočných spolků a dalších organizačních struktur Spolku s hlasem poradním.

Čl. XI. Zásady hospodaření

(1) Prostředky spolku tvoří členské příspěvky, předplatné na vydavatelskou činnost, dotace, granty, odkazy, dary a výnosy z vlastní činnosti. Při svém hospodaření je spolek povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

(2) Člen Spolku platí členský příspěvek, který je stanoven na období kalendářního roku a jehož výše je stanovena rozhodnutím valné hromady.

(3) Aktivity členů, funkcionářů a redakční rady Spolku jsou dobrovolné a bezúplatné.

Čl. XII. Zánik spolku

Spolek zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, nebo nuceným zrušením rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení

(1) V souladu s ustanovením § 3041 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. valná hromada konaná dne 31. 10. 2015 schválila přizpůsobení a nové znění stanov úpravě zák. č. 89/2012 Sb. včetně doplnění zapisovaných skutečností podle ustanovení § 25 zák. č. 304/2013 Sb., současně se schvaluje podle ustanovení § 216 a § 3042 zák. č. 89/2012 nový název Spolku.

(2) Pokud to z těchto stanov nevyplývá, jsou související vztahy upraveny zák. č. 89/2012 Sb.

(3) Náhradní valná hromada Spolku konaná dne 15. 12. 2016 schválila změny stanov spočívající ve vypuštění pobočného spolku LÍPA, snížení počtu funkcionářů předsednictva ze 7 na 5, jejich přímou volbu valnou hromadou a nové vymezení jejich působnosti. Mandát členů předsednictva a šéfredaktora pobočného spolku LÍPA zvolených na valné hromadě 31. 10. 2015 končí nabytím účinnosti nových stanov.

(4) Zrušují se dosavadní stanovy Spolku ze dne 31. 10. 2015.

(5) Znění těchto stanov je účinné od 15. prosince 2016.

V Praze dne 15. prosince 2016